รายชื่อผู้ประสานการจัดกิจกรรมการประกวดและแข่งขันโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี
ระดับภาค

ระดับภาคเหนือ         1.นายลิขิตดง   นันตา           087-2043080      kln_sp@hotmail.com

ระดับภาคกลาง         2.นายต้าน  บุญสมบูรณ์สกุล   081-8297438      promma_nusorn@hotmail.com,kru_it@hotmail.com 

ระดับภาคอีสาน         3.นายพรศักดิ์  วงค์ศิริ           086-4504687      pornsak_wongsiri@yahoo.com

ระดับภาคใต้             4.นางสมจิตต์  ตีบกลาง        089-1076110      sjklang@hotmail.com        

 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
                               

 

การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี


 

          เพื่อให้การเตรียมผลงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับเกณฑ์ในการตัดสินการประกวด คณะกรรมการคัดเลือกผลงานขอให้ท่านตรวจสอบและเตรียมผลงาน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

 

1.       จัดทำรายงานตามรูปแบบในกติกาการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยตรวจสอบได้จากเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

 

2.       การเขียนรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายและเป็นสากล กรณีที่ใช้คำศัพท์เฉพาะ ให้เขียน   นิยามศัพท์อธิบายคำศัพท์นั้นประกอบในรายงาน

 

3.       การเขียนแนวความคิดและวัตถุประสงค์การทำโครงงานในบทที่ 1 บทนำ ควรเขียนให้สอดคล้องกับชิ้นงานที่จะสร้าง

 

4.       การเขียนขั้นตอนการดำเนินงานในบทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีการดำเนินการ ให้เขียนขั้นตอนตามกระบวนการเทคโนโลยี 7 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นกำหนดปัญหาหรือความต้องการ ขั้นรวบรวมข้อมูล ขั้นเลือกวิธีการ ขั้นออกแบบและปฏิบัติการ ขั้นทดสอบ ขั้นปรับปรุงแก้ไข และขั้นประเมินผล รายละเอียดศึกษาเพิ่มเติมได้ที่

 

 

5.       การเขียนขั้นออกแบบและปฏิบัติการในกระบวนการเทคโนโลยี ให้ออกแบบเป็นภาพร่าง 2 มิติ หรือ 3 มิติ หรือ ภาพฉาย และอธิบายขั้นตอนการทำงานของชิ้นงานซึ่งอาจเขียนเป็นผังงาน (Flowchart) ได้

 

6.       ชิ้นงานที่สร้าง ต้องสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และมีขนาดไม่เกินที่กำหนด ดังนี้

 

ระดับประถมศึกษา  ขนาดไม่เกิน กว้าง 30 ซม.  ยาว 30 ซม.  สูง 30 ซม.

 

ระดับมัธยมศึกษา    ขนาดไม่เกิน กว้าง  100 ซม.  ยาว 100 ซม.  สูง 100 ซม.

 

7.       ชิ้นงานที่สร้างต้องสามารถทำงานได้จริง ในกรณีที่ชิ้นงานเป็นแบบจำลอง ต้องสามารถแสดงการทำงานและสามารถอธิบายถึงมาตราส่วนเพื่อการพัฒนาสู่การสร้างชิ้นงานที่นำไปใช้งานจริงได้

 

8.       ชิ้นงานที่สร้างควรคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่า

 

9.       โครงงานที่ทำควรเป็นโครงงานใหม่และไม่เคยส่งเข้าประกวดในเวทีการประกวดใดมาก่อน หากโครงงานที่ทำขึ้นมีลักษณะใกล้เคียงกับโครงงานอื่นๆ ที่เคยส่งเข้าประกวดมาแล้วควรมีการพัฒนาหรือปรับปรุงโครงงานนั้นให้มีความแตกต่างจากเดิม

 

10.   ชิ้นงานและบอร์ดนำเสนอโครงงานต้องสามารถติดตั้งบนพื้นที่ขนาดไม่เกิน ความกว้าง 120 ซม. ความยาว 120 ซม.

 

11.   ผู้เข้าแข่งขันควรศึกษากติกาให้ละเอียด ทั้งนี้คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

 

ประกาศเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556

 

 
ประกาศผลการคัดเลือกโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยีเพื่อเข้าร่วมประกวด
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับภาคใต้
 
รายชื่อโรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขันโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556
คำชี้แจง

1. ขอให้ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เช่น ระดับการประกวด ( 1.ประถมศึกษา 2.มัธยมศึกษาตอนต้นขยายโอกาส 3.มัธยมศึกษาตอนต้น 4. มัธยมศึกษาตอนปลาย) ,ชื่อโรงเรียน , ผลงานให้ถูกต้องภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2556 
2. จะประกาศผลการคัดเลือก เพื่อนำเสนอผลงานในการประกวดและแข่งขัน ในวันที่ 15 ตุลาคม 2556 บนเว็บไซต์ www.sillapa.net และ www.innoobec.org
3. หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ อ.พรชัย  โทร.089-5017114  , 0 2288 5895 หรือแจ้งได้ที่ thawornnan@gmail.com 
 
การส่งผลงานโครงร่างการออกแบบและเทคโนโลยี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2556

 

การส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการอดกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556
1. 
ดาวน์โหลดใบสมัคร 
2. เมื่อส่งใบสมัครพร้อมโครงร่างมาที่ 
กลุ่มโครงการพิเศษ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
วงเล็บมุมกล่อง /ซอง (โครงงานออกแบบและเทคโนโลยี 2556)
ภายในวันที่ 20 กันยายน 2556
3. เมื่อส่งผลงานแล้วกรุณา กรอกข้อมูลคลิกที่นี่